2019-09-06

Organy Instytutu

Dyrektor Instytutu


dr inż. Krystian Szczepański

tel.: 22 37 50 525

fax: 22 37 50 501

e-mail: krystian.szczepanski(at)ios.gov.pl

 

Dyrektor podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu:

  • ustala plany działalności Instytutu,
  • opracowuje kierunkowe plany tematyczne i finansowe Instytutu oraz roczne sprawozdania z ich wykonania,
  • realizuje politykę kadrową,
  • zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Instytutu,
  • reprezentuje Instytut na zewnątrz.

 

Wyjątkiem są sprawy należące do uprawnień Rady Naukowej.

Dyrektor może powoływać kolegium lub inne organy opiniodawczo-doradcze.

 

 

Rada Naukowa

 

Rada Naukowa Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowo-badawczej i badawczo-technicznej.

Zadania Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1350, ze zm.) i statut Instytutu.

Do zadań Rady Naukowej IOŚ-PIB m.in. należy:

  • opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
  • ustalanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
  • opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych IOŚ-PIB, a także sprawozdań rocznych dyrektora z ich wykonania,
  • opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników,
  • opiniowanie wniosków dotyczących stałej współpracy z innymi jednostkami prawnymi.

 

Skład Rady Naukowej

 

W skład Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego wchodzą następujące osoby:

 

Prof. dr hab. inż. Roman Niżnikowski - Przewodniczący Rady Naukowej

Dr hab. Grażyna Porębska - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

Dr Leszek Karski - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

Dr Joanna Bukowska – Sekretarz Rady Naukowej

Prof. dr hab. Barbara Gworek

Dr hab. Agnieszka Kolada

Dr hab. Agnieszka Pasztaleniec

Prof. dr hab. inż. Janusz Olejnik

Dr hab. inż. Przemysław Postawa

Dr hab. Łukasz Popławski

Dr hab. Janusz Czerepko

Dr inż. Krzysztof Iskra

Dr inż. Agnieszka Tomaszewska

Dr inż. Ryszard Kapuściński

Dr inż. Piotr Długosz

Dr Tadeusz Sadowski

Dr Paweł Figat

Dr Jacek Kołoczek

Mgr inż. Monika Sekuła

Mgr inż. Krzysztof Melka

Dr inż. Katarzyna Ławińska – przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się