2019-09-05

Majątek

W skład majątku IOŚ-PIB wchodzą:


1. Nieruchomości:


a) Nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działki o numerach ewidencyjnych 176/1, 177 – obręb Żabinka (gm. Kruklanki) oraz 294/3, 295/6, 295/8, 299, 303 – obręb Jasieniec (gm. Kruklanki) o łącznej powierzchni 107,8457 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr OL1G/00031205/8 z dnia 10.09.2008 roku. Właścicielem nieruchomości jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.


b) Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem stacji badawczej SKMŚ „Puszcza Borecka”, położona w miejscowości Diabla Góra (gm. Kruklanki), na działce o numerze ewidencyjnym 295/2, obręb Jasieniec, o powierzchni 4,3400 ha, wpisana do księgi wieczystej nr OL1G/00018646/4 z dnia 17.07.2008 roku. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.


c) Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11D na działkach o numerach ewidencyjnych 113/2, 132/1, 132/2 o powierzchni 644 m², wpisana do księgi wieczystej nr WA4M/00102089/7 z dnia 15.11.2003 roku. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.


d) Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Warszawie przy ul. Kolektorskiej 4 na działce o numerze ewidencyjnym 27 z obrębu 7-04-14, o powierzchni 0,4279 ha, wpisana do księgi wieczystej nr WA1M/00102508/0 z dnia 14.04.2006 roku. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.


e) Nieruchomość gruntowa zabudowana położona we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 52f, na działce o numerze ewidencyjnym 3/8, z obrębu 0051 Kleczków, o powierzchni 0,1606 ha, wpisana do księgi wieczystej nr WR1K/00093965/0 z dnia 29.08.2007 roku. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.


f) Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej, na działce o numerze ewidencyjnym 3/7, z obrębu 0051 Kleczków, o powierzchni 0,0609 ha, wpisana do księgi wieczystej nr WR1K/00093965/0 z dnia 29.08.2007 roku. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.


g) Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem administracyjnym Zakładu Technologii Ścieków, położona we Wrocławiu przy ul. Wyb. Wyspiańskiego 39E na działce o numerze ewidencyjnym 39/15, z obrębu 0005 Plac Grunwaldzki, o powierzchni  0,0748 ha, wpisana do księgi wieczystej nr WR1K/00277437/4 z dnia 15.10.2010 roku. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.


2. Pozostałe środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza, sprzęt komputerowy, pojazdy mechaniczne, wyposażenie biurowe itp.).


3. Wartości niematerialne i prawne.


4. Środki finansowe na rachunkach bankowych i w kasie.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się