2019-09-06

Kontrole

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Instytucie Ochrony Środowiska-Państwowym Instytucie Badawczym w latach 2015 - 2017:

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 • w zakresie przestrzegania warunków upoważnienia IOŚ-PIB w Warszawie do opracowywania oceny lub uwag dotyczących środków ochrony roślin, zgodności prowadzonej działalności z udzielonym upoważnieniem oraz wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o  środkach ochrony roślin. IOŚ-PIB zrealizował wszystkie zalecenia pokontrolne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

             Termin kontroli: 16.11.2016 r. - 12.12.2016 r.

 

Państwowa Inspekcja Pracy:

 • w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym bhp oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. IOŚ-PIB odpowiedział na wystąpienie pokontrolne PIP z dnia 23.11.2016 r. pismem nr D.080.959.2016.IB z dnia 05.12.2016 r.

             Termin kontroli: 02.11.2016 r. - 02.12.2016 r.

 • w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym bhp oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. IOŚ-PIB odpowiedział na wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 25.05.2015 r. pismem nr D/091/708/20105 z dnia 25.08.2015 r.

              Termin kontroli: 16.07.2015 r. - 15.08.2015 r.

 • w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym BHP. Protokół kontroli przedstawiono w dniu 12.05.2015 r. IOŚ-PIB odpowiedział pismem Nr D/091/486/2015 z dnia 08.06.2015 r. na zalecenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.

             Termin kontroli: 03.04.2015 r. - 03.05.2015 r.

 

Najwyższa Izba Kontroli:

 • w zakresie organizacji wykonywania zadań w ramach działalności komercyjnej IOŚ. Nadzorowania wykonywania zadań w ramach działalności komercyjnej, weryfikację uzyskanych rezultatów oraz odbieranie wykonanych prac. Wynagradzanie osób realizujących, nadzorujących, weryfikujących oraz odbierających prace wykonane w IOŚ-PIB w ramach działalności komercyjnej. Najwyższa Iza Kontroli - Departament Środowiska przesłał do IOŚ-PIB przy piśmie nr KSI.411.001.01.2016;  1/16/001 z dnia 1.08.2016 r. tekst jednolity wystąpienia pokontrolnego po kontroli Zawieranie, realizacja i rozliczanie umów cywilnoprawnych w Instytucie  Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie w latach 2013-2016 (do czasu zakończenia kontroli). IOŚ-PIB pismem nr D.080.692.2016 z dnia 22.08.2016 r. przesłał do Najwyższej Izby Kontroli Departament Środowiska informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych.

             Termin kontroli: 01.04.2016 r. - 20.05.2016 r.

 • w zakresie oceny wykonania planu finansowego IOŚ w 2015 r.: realizacji planu finansowego, rzetelności ksiąg rachunkowych, prawidłowości i rzetelności sporządzania sprawozdań, wykonania zadań. Najwyższa Izba Kontroli - Departament Środowiska przesłał wystąpienie pokontrolne nr KSI.410.001.04.2016; P/16/001 z dnia 18 kwietnia 2016 r. IOŚ-PIB odpowiedział pismem Nr D.080.435.2016 na zalecenia pokontrolne NIK z dnia 05.05.2016 r. oraz IOŚ-PIB pismem nr D.080.456.2016 z dnia 09.05.2016 r.
  poinformował, że nie wnosi zastrzeżeń do treści wystąpienia pokontrolnego NIK.

             Termin kontroli: 11.01.2016 r. - 04.04.2016 r.

 

Ministerstwo Środowiska:

 • kontrolę problemową w zakresie działalności finansowej, organizacji i jakości pracy Instytutu, jakości zarządzania Instytutem. W wyniku tej kontroli zostało przesłane do Instytutu wystąpienie pokontrolne Ministra Środowiska Nr BKA-I.0941.1.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
  Instytut ustosunkował się do tego wystąpienia pokontrolnego pismem nr D.080.419.2016 z dnia 29.04.2016 r.

              Termin kontroli: 25.01.2016 r. - 05.02.2016 r.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 • w zakresie: 1. prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Warszawie I przesłał Protokół kontroli nr 442015090027PRO001 z dnia 23.11.2015 r. IOŚ-PIB zrealizował wszystkie zalecenia pokontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

             Termin kontroli: na przełomie października/listopada 2015 r.

 

Archiwum Akt Nowych:

 • w zakresie kontroli ogólnej archiwum zakładowego w IOŚ-PIB. W wyniku tej kontroli zostało przesłane pismo Nr II.421.36.2015 z dnia 19.08.2015 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych. IOŚ-PIB pismem nr PT-3/2015 z dnia 04.09.2015 r. przesłał do Archiwum Akt Nowych informację o przystąpieniu do realizacji zaleceń pokontrolnych.

             Termin kontroli: 25.06.2015 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się