2019-12-19

Bilans

2018 rok:

 1. Sprawozdanie finansowe IOŚ-PIB za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
 2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2018
 3. Informacja o zarządzeniu składnikami mienia trwałego IOŚ-PIB za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
 4. Uchwała nr 3/2019 Rady Naukowej IOŚ-PIB z 22 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2018 i podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
 5. Postanowienie Ministra Środowiska z dnia 18.06.2019 r. dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w roku 2018.

 

2017 rok:

 1. Sprawozdanie finansowe IOŚ-PIB za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
 2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2017
 3. Informacja o zarządzeniu składnikami mienia trwałego IOŚ-PIB za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
 4. Uchwała nr 11/2018 Rady Naukowej IOŚ-PIB z 16 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2017, podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i straty z lat ubiegłych.
 5. Postanowienie Ministra Środowiska z dnia 13.06.2018 r. dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w roku 2017.

 

2016 rok:

 1. Sprawozdanie finansowe IOŚ-PIB za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
 2. Skan opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz raportu z badania sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za rok 2016
 3. Informacja o zarządzeniu składnikami mienia trwałego IOŚ-PIB za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
 4. Uchwała nr 34/2017 Rady Naukowej IOŚ-PIB z 17 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2016
 5. Postanowienie Ministra Środowiska z dnia 09.06.2017 r. dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w roku 2016.

 

Poprzednie lata:

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się